Information om årlig uppföljning2024-05-17T13:10:39+02:00

ÅRLIG UPPFÖLJNING

Information om årlig uppföljning

Den 1 november är det dags för årlig uppföljning behörigheter. Certifikatsinnehavaren måste kunna uppvisa att yrkesverksamhet om minst 5 månaders motsvarande heltidssysselsättning inom besiktningsarbete har utförts under det senaste året samt att fortbildning har genomförts. Ett intyg på detta skall skickas in per post till NDT alternativt så intygar arbetsgivaren detta.

För tekniker som erhållit certifikat från NDTTC under året hanteras inte årlig uppföljning.

TSFS 2017:53 3 kap 6 §En certifierad besiktningstekniker ska vara yrkesverksam åtminstone fem månader per rullande 12-månadersperiod. En certifierad besiktningstekniker ska årligen genomgå repetitionsutbildning eller lämplig examination, i sådan omfattning och med sådant innehåll att kompetensen som besiktningstekniker inom den behörighetsklass för vilket certifikatet avser bibehålls och utvecklas. Innehållet i repetitionsutbildningen eller examinationen ska säkerställa att en besiktningstekniker har möjlighet att underhålla och uppdatera kunskaperna inom de områden som anges i bilagan (till TSFS 2017:53)

Utskick

NDT Training Center kommer att mejla ut en uppmaning om årlig uppföljning till alla certifikatsinnehavare och deras registrerade chefer.

 • Första mejlet om årlig uppföljning kommer 1 oktober.
 • Andra kommer den 1 november om att ”årlig uppföljning öppnat”.
 • Ytterligare en påminnelse kommer den 15 november.

Dessa mejl genereras automatiskt från NDTTC:s certifikatsystem.

Följande förväntas ni att göra

 • Ert besiktningsföretag ger en eller flera personer befogenhet att genomföra årlig uppföljning (ladda hem filen här). Denna skall fyllas i och mejlas tillbaka till Jonas Widén.
 • Kontrollera att besiktningsteknikernas yrkesverksamhet under den senaste 12 månaders perioden är minst fem månader.
 • Mejla Jonas Widén en utförlig beskrivning om repetitionsutbildning som ni genomfört med era tekniker. Detta underlag behövs för personcertifieringsorganen. Det ska tydligt framgå omfattningen av repetitionsutbildningen. Vidare ska det innehållet av utbildningen vara specificerad så att det är möjligt att ta ställning till att en besiktningsteknikers kompetens bibehålls och utvecklas i relation till aktuella behörighetsklasser. De förändringar som noterats och som bör nämnas är minst nyheter/ändringar i föreskrifterna enligt nedan:
  • TSFS 2021:11 (2023:47) K och R behörigheter
  • TSFS 2016:22 (2023:46, 2023:1, 2022:83) K och R behörigheter
  • TSFS 2017:54 (2022:93, 2022:84) K behörigheter
  • TSFS 2022:68 R behörigheter
  • TSFS 2009:59 (2022:69) R behörigheter
  • TSFS 2010:4 (2022:70) R behörigheter
  • TSFS 2010:87 (2022:71, 2022:100) R behörigheter
 • Mellan 1-30 november godkänner utsedda personer i Ert besiktningsbolag teknikernas årliga uppföljning.

Hämtningsbara filer

Go to Top