Certifiering2021-05-14T10:08:01+02:00

CERTIFIERING

OM PERSONCERTIFIERING

Kraven på kompetens ökar snabbt i arbetslivet. Därmed ökar också behovet av att kunna värdera, validera och bekräfta människors kompetens. Personcertifiering är ett sätt att mäta kompetens över tid för att höja kvaliteten inom ett yrkesområde. NDT Training Center är ett ackrediterat personcertifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. I detta åtagande ingår att agera opartiskt och oberoende. Alla uppdrag ska utföras med sekretess utan att gynna eller missgynna någon enskild person, organisation eller något enskilt företag.

Personcertifiering är ett sätt att komplettera eller ersätta äldre system för godkännande eller auktorisering av personer. En bra och tydlig kravspecifikation utgör grunden vad som krävs av personen. Kraven finns oftast formulerade i väl förankrade nationella eller internationella standarder, myndighetsföreskrifter eller branschdokument.

  • Examination av den sökandes kompetens där examinationen kan innehålla teoretiska och praktiska delar

  • Övervakning av certifikatet som bekräftar att kompetensen hos den certifierade upprätthålls under certifikatets giltighetstid

  • Omcertifiering vid förlängning av certifikatet

Certifiering Oförstörande provning

Läs mer

Certifiering fordonsbesiktning

Läs mer

Om
klagomålshantering

Läs mer
Go to Top