Klagomålshantering2020-04-09T16:25:24+02:00

KLAGOMÅLSHANTERING

KLAGOMÅLSHANTERING PÅ NDT TRAINING CENTER

Har du klagomål eller vill överklaga beslut gällande certifiering? Här kan du läsa mer om hur det går till.

RUTIN FÖR KLAGOMÅLSHANTERING

NDT Training Center anser att det är av yttersta vikt att samtliga våra kunder eller övriga intressenter är nöjda med oss. I de fall certifierade personer, arbetsgivare eller andra personer känner sig ofördelaktigt behandlade som strider mot etiska regler, opartiskhet, uppfyllande av standarder eller krav eller i något annat avseende kan ett klagomål delges NDT TC. Hanteringen av klagomålet ska alltid skötas på ett opartiskt och oberoende sätt.

Ett klagomål kan delges NDT TC antingen via brevpost eller e-post. Se våra kontaktuppgifter på denna hemsida.

Certifieringsorganet är ansvarigt för att uppfylla dessa krav och behandlaärendet enligt processen beskriven nedan.

Ett inlämnat klagomål ska bedömas av VD samt certifieringsansvarig för berört område.

I de fall ett klagomål ej bedöms påverka en certifiering ska den handläggas av berörd avdelning, utsedd av VD. Svar till klagomålsställaren ska lämnas inom rimlig tid. Eventuella korrigerande åtgärder ska vid behov implementeras.

De klagomål som bedöms påverka certifiering av en person behandlas på ett sätt som beskrivs nedan. Samtliga klagomål skall registreras och dokumenteras. Ett mottagningsbevis ska lämnas till den som inlämnat klagomålet.

Ett inlämnat klagomål hanteras enligt följande:

  • En kvittens ska skickas till klagomålsställaren där det ska informeras om hur ärendet ska hanteras avseende tid till svar, vilka personer som hanterar ärendet samt ett klargörande av klagomålet beskrivet av certifieringsorganet.
  • Certifieringsorganet utser en eller flera kompetenta och oberoende personer för att hantera och bedöma klagomålet. Personerna kan såväl vara från den egna organisationen som externt.
  • De utsedda personerna hanterar ärendet på ett oberoende och opartiskt sätt genom att bedöma all tillgänglig information. En rapport sammanställs vilken beskriver klagomålet, proceduren, bedömningen samt slutledningen.
  • Rapporten sänds till certifieringsorganet.
  • Certifieringsorganet sänder rapporten till samtliga berörda parter. Den som inkommit med klagomålet ska informeras om sin rätt att överklaga beslutet.
  • Klagomålet ska vara färdigbehandlat inom 4 arbetsveckor från det att klagomålet registrerats.

Om klagomålsställaren ej är nöjd med beslutet som tagits av certifieringsorganet angående dennes klagomål kan detta beslut överklagas till NDT TC oberoende certifieringsråd. Processen för en överklagan hanteras enligt följande:

  • En överklagan av ett beslut till ett klagomål ska vara certifieringsorganet tillhanda inom 14 dagar efter det att beslutet meddelats.
  • Den inkomna överklagan ska registreras och dokumenteras. Meddelande till avsändaren skall därefter göras inom 10 dagar efter registrering. I meddelandet ska det framgå hur ärendet kommer att hanteras av certifieringsorganet. Det ska även informeras om hur klagomålsställaren har möjlighet att erhålla information under processens gång.
  • Certifieringsorganet överlämnar ärendet till berört certifieringsråd. Ärendet ska vara färdigbehandlat inom 4 veckor räknat från den dag certifieringsrådet tog emot överklagan.
  • Certifieringsorganet är skyldigt att tillhandahålla all tillgänglig information i ärendet åt certifieringsrådet.

Ett beslut tas i certifieringsrådet vilket sammanställs i en rapport. Rapporten delges berörda parter.

Certifiering – Oförstörande Provning

Läs mer

Certifiering – Fordonsbesiktning

Läs mer
Go to Top