Examinering och certifiering (OFP)2023-04-26T14:20:49+02:00

EXAMINERING OCH CERTIFIERING – OFP

VI EXAMINERAR OCH CERTIFIERAR ER PERSONAL – CERTIFIERING OFP

Läs mer om vår ackreditering på Swedacs webbplats.NDT Training Center är ackrediterade av Swedac som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. Ackrediteringen omfattar att examinera och certifiera personal enligt certifieringssystemet SS-EN ISO 9712/Nordtest. NDT TC är även anmält 3:e partsorgan för certifiering av ofp-personal för provning av tryckbärande anordningar (PED) enligt AFS 2016:1/PED 2014/68EU.

Certifieringen innebär krav på genomgången kurs, syntest, godkänd examinering (skriftliga och praktiska prov) samt praktisk erfarenhet inom metoden. De tre första kraven kan vi bistå med, den sista (erfarenheten) inhämtas på det egna företaget och ska vara relevant för aktuell certifiering, se sidan under respektive metod.

SS-EN ISO 9712 beskriver de generella kraven gällande utbildning, examinering och certifiering av OFP-personal. I de nordiska länderna tillämpas Nordtestsystemet som tillämpningsstandard, vilket beskrivs i Nordtest DOC GEN 010. Examineringen kan anpassas till olika verksamheter och t ex begränsas i omfång. En SS-EN ISO 9712/Nordtest-certifiering innebär alltså att samtliga krav som anges i standarden SS-EN ISO 9712 är uppfyllda.

Certifikatets behörighet kan vid behov anpassas efter kunders behov avseende teknik eller vilka produkter som ska undergå provning. Vi har möjlighet att företagsanpassa utbildning med efterföljande examinering mot industrin. Kontakta oss gärna för att diskutera fram ett upplägg.

FÖLJANDE INDELNING GÖRS ENLIGT 9712/NORDTEST

Produktsektorer:

 • c – Gjutgods
 • f – Smide.
 • w – Svets.
 • t – Rör och rörledningar.
 • wp – Valsade produkter.

Industrisektorer:

 • IMA – Metalltillverkning (c, f, t, w och wp).
 • IPI – Metalltillverkning, montage och återkommande provning, tillverkande industri.
 • IRM – Järnväg (f, w och wp).
 • IAE – Flyg (c, f, t, w och wp).

Anges inget annat nedan gäller priset för en fullständig examinering inkl certifiering enligt SS-EN ISO 9712/Nordtest enligt ett grundutförande för den multisektor som anges. Examineringen kan anpassas efter era behov, genom att välja till annan kategori eller utbyte av objekt.

NY UTGÅVA AV KRAVSTANDARDEN FÖR CERTIFIERING AV PERSONAL INOM OFP

I december 2021 blev en ny utgåva av standarden som är styrande för certifiering inom oförstörande provning utgiven. Implementeringen av förändringarna införs efter en bedömning av vår ackrediteringsmyndighet Swedac. Denna process beräknas vara klar efter sommaren 2023.
Standarden, som heter ISO 9712:2021, innebär bl a följande viktiga nyheter:

 • Syntest ska genomföras före examineringen och uppfylla ett av nedanstående alternativ för krav på närseende:
  1. Krav enligt ISO 18490 ,eller
  2. Jaeger 1 på inte mindre än 30 cm avstånd, eller
  3. Läsa text med typsnittet Times New Roman N4.5.
 • Kurstiden anges nu i dagar och blir:
Metod Nivå 1 – dagar Nivå 2 – dagar Nivå 3 – dagar
MT 3 2 4
PT 3 2 3
VT 3 2 3
UT 8 10 5
RT 5 10 8
ET 5 6 6
 • Den industriella erfarenheten som krävs innan certifikatet kan ställas ut mäts nu i dagar, med följande krav:
Metod Nivå 1 – dagar Nivå 2 – dagar Nivå 3 (med nivå 2) – dagar
MT, PT, VT 15 45 240
ET, UT, RT 45 135 450

Det tidigare rabattsystemet för samtidig certifiering av flera metoder är förändrad i nya standarden. En person som redan är certifierad i en metod kan medges en rabatt om 25% av erfarenhetstiden enl tabellen då en ny metod ska tas.

 • Angående grundexamineringen för nivå 1 och 2 så ställs det samma krav för antalet frågor för alla metoder, nämligen 40 st.
 • Antal objekt för praktisk examinering blir min 2 st enligt ISO 9712:2021. Detta gäller oavsett produkt-, eller industrisektor.
 • Vid 5-års förlängningen kan antingen ett ”strukturerat meritsystem” tillämpas vilket är baserat på att den certifierade personen har varit verksam i metoden de senaste 5 åren. Som alternativ kan en examinering i den praktiska delen genomföras.
 • Vid 10-års omcertifieringen kommer följande att gälla:
  Nivå 1: Praktiskt prov
  Nivå 2: Praktiskt prov + arbetsinstruktionskrivning
  Nivå 3: Strukturerat meritsystem alternativt skriftliga prov Del B och Del D. Utöver detta ska man verifiera bibehållen praktisk kompetens. (för nivå 3 är kraven ej förändrade).

Standarden anger som alltid minimikrav och lämnar till certifieringsorganet att tillämpa kraven därefter. NDT TC kan därför i vissa fall ställa ytterligare krav för att verifiera kompetensen hos kandidaten.

Den nya utgåvan av 9712 ställer utökade krav på arbetsgivaren och certifikatinnehavaren att en process för arbetsauktorisation och aktiviteter inom den omfattning certifikatet är utställt efterlevs. Från det att den nya utgåvan implementerats på NDT TC gäller de nya kraven som rör bland annat förlängning och omcertifiering. Detta innebär att kandidaten ska kunna visa att krav gällande kontinuerligt arbete under föregående giltighetstid är uppfyllt. För aktiviteter före 2022 krävs ingen dokumentation som verifikat på aktiviteter däremot krävs detta för tiden 2023 och framåt. För aktiviteter före 2022 intygar arbetsgivaren att krav är uppfyllda utan att behöva visa verifikat på detta. 

Certifieringsprocessen

Läs mer

Ansökan certifiering

Läs mer

Priser certifiering

Läs mer
Go to Top