Kvalitetstekniker2017-07-11T14:23:19+02:00

Vilka krav bör du ställa på dina medarbetare avseende kompetens och utbildningar?

Inom området kvalitetssäkring finns mycket att göra. Ett företags välstånd och fortlevnad kan bero på förmågan till bra processer och metoder för säkring av kvalitet. Kvalitetssäkring behövs överallt inom en organisation vilket medför att kraven på kompetens kan se olika ut på den som arbetar med teknisk kontroll.

Du som ansvarar för teknisk kvalitet vet att det är inte alltid är lätt att få din organisation att förstå vikten av kvalitetssäkring och vilka krav som behöver ställas, då området kvalitetssäkring inte är så prioriterat som det borde vara. Du vet att detta är viktigt för att rätt kvalitet ska uppnås.

Hur säkerställer jag kompetens inom teknisk kvalitet?

Då kvalitetssäkring kan anta många olika former krävs olika typer kompetenser. Den grundläggande kompetensen ser dock likadan ut. 
Den personal som ska arbeta med kvalitetssäkring bör ha en så bred baskompetens som möjligt för att kunna bedöma och agera i god tid och återkoppla till tidiga skeden av processerna.

Två typer av kompetens krävs för medarbetare inom inspektion och provning; dels en generell teknisk kompetens för att ha överblick och se sammanhang och helhet, och dels en specialiserad kompetens för det specifika teknikområdet. Nyckelord för en person som arbetar med teknisk kvalitet är: noggrann, ansvarskännande, stor integritet, omutbar, självständig, strukturerad, kunnig och socialt kompetent.

Utbildningskrav

Ämnen som bör ingå i en kvalitetsteknikers utbildning är

 • Grundläggande teknik
 • Industrikunskap
 • Provning och kontroll
 • Dokumentation och språk
 • Kvalitet och säkerhet
 • Projektledning

En utbildningsväg är, eller snarare var, det 4-åriga tekniska gymnasiet kompletterat med kunskaper inom kvalitetskontroll. Detta är den vanligast förekommande bakgrunden, tyvärr finns inte det 4-åriga tekniska gymnasiet kvar. En annan utbildningsväg är en gymnasieutbildning med allmän gymnasiebehörighet kompletterad med en 1-årig utbildning till Inspektions- och provningstekniker eller en 2-årig utbildning till Inspektions- och provningsingenjör.

 • Utbildade och examinerade i 5 OFP-metoder, RT1, UT1, VT2, MT2 samt PT2 enligt EN ISO 9712/Nordtest.
 • Praktik har skett under 12 veckor för tekniker och 30 veckor för ingenjörerna, vilket innebär är en stor del av den praktik som behövs för att få ut certifikat i provningsmetoderna avklarad.
 • Genomgången strålskyddsutbildning för operatörer och arbetsledare inom SWETIC.
 • Genomgått SSG Entre säkerhetsutbildning, en utbildning inom personligt skydd inkl fallskydd samt Mobila arbetsplattformar och Säkra lyft.
 • Grundläggande teknik:
 Konstruktion: Ritningslära, isometrier, riskanalys,
 hållfasthetslära, utmattning etc.
 • Materialkunskap: Stål o andra metalliska mtrl, polymerer.
 Stål – tillverkn, provning, metallografi, egenskaper, legeringar
 Fasdiagram, värmebehandling, svetsförband etc.
 • Svetskunskap: Bågsvetsning – metoder, utrustning,
 svetsbarhet, provning o kntrl, haverier, kvalitetssäkring,
 standardisering etc.
 • Korrosion och skador: Grunder i korrosionslära och
 elektrokemi. Olika korrosionsformer Historiska haverier, 
 haverimekanismer, skadeutredningar, åtgärder etc.
 • Säkerhetssystem och instrument: Avsäkring och processdesign. 
 Grundläggande termodynamik. Flödesscheman, P&I diagram
 säkerhetsventiler, grunderna för SIL, etc.
 • Allmän branschorientering: Kunskap om arbetet inom
 provning och kontroll.
 • Kontrollbranschens tjänster o produkter: Föreskriven resp
 frivillig provning o kntrl. Kvalificeringar. Leverantörer av 
 utrustningar
 • Studiebesök: Studiebesök på olika industrier.
 • OFP-metoder övergripande: Allmän teoretisk och praktisk
 beskrivning av de vanligaste provningsmetoderna.
 • Inspektionsteknik: Inspektionsteknikens betydelse för ökad 
 produktsäkerhet och kvalitet.
 • VT, Visuell inspektion: Utbildning och examinering i Visuell
 Kontroll, nivå 2
 • MT, Magnetpulverprovning: Utbildning och examinering i
 Magnetpulverprovning, nivå 2
 • PT, Penetrantprovning: Utbildning och examinering i
 Penetrantprovning, nivå 2
 • RT, Röntgenprovning: Utbildning och examinering i 
 Radiografisk provning, nivå 1 inkl strålskydd.
 • UT, Ultraljudsprovning: Utbildning och examinering i
 Ultraljudsprovning, nivå 1
 • Standarder för provning: Att förstå och tillämpa standarderna
 för provning
 • Matematik för OFP-tekniker: Tillämpad OFP-matematik, 
 trigonometri etc.
 • Tillverkningskontroll: Kunskap utifrån det nationella
 regelverket, kunskap om använda material, metalliska och
 icke-metalliska.
 • Tillverkningshandlingar – teknisk dok: Kunskap om tekniska
 standarder för industriella produkter som tryckkärl, rörledningar etc. Förstå skillnaden mellan
 produkt-och stödjande standarder.
 • Dokumentation – material o svets: Kunskap om de dokument
 som förekommer inom material- och svetsteknik.
 Materialintyg, svetsarprövningsintyg, WPQR etc.
 • Teknisk engelska: Ska ge de färdigheter inom engelska språket
 som krävs av personalen inom dagens och morgondagens
 industri.
 • Tekniskt språk i rapportering: Kunskap om kort och tydlig
 teknisk rapportering.
 • Regelverk i kontrollbranschen: Kunskap om det svenska
 regelverket, systemet med föreskrivande myndigheter och
 tillsynsmyndigheter. EU-direktiv och CE-märkning samt hur
 tillsyn bedrivs.
 • Tekniska standarder – orientering: Kunskap om tekniska
 standarder för industriella produkter som maskin- och
 lyftanordningar.
 Personligt skydd inkl fallskydd: Kunskap om regelverket.
 Utrustningskännedom.
 • Kvalitetsstyrning QA/QC 1: Kunskap om kärnkraften och dess
 aktörer och dess övergripande kvalitets- och säkerhetskrav. 
 SSM. Kvalificeringar. Inträdesregler. Extra krav på provning
 • Praktik: 12 v praktik inom branschen

Se detaljerat innehåll i utbildningarna till Inspektions- och provningstekniker eller Inspektions- och provningsingenjör nedan.

Läs mer
Läs mer
Go to Top