Ansökan certifiering2024-03-12T22:41:40+01:00

Ladda ner ansökningsblanketter

För våra grundkrav läs på hemsidan under : Certifieringsprocessen

Nedan finns en beskrivning av hur vi vill att du fyller i våra ansökningshandlingar:

Vid din grundcertifiering (första certifieringen för metoden):
Fyll i ”ansökan om ofp-certifiering” och blanketten ” Industriell erfarenhet” enligt följande:

 •  Ansökan ska vara signerad av examinand och ansvarig person i er verksamhet
 • Om kurstidsrabatt tillämpats enligt SS-EN ISO 9712 för t ex högskoleutbildning ska styrkta utbildningsbevishandlingar medfölja din ansökan.
 • Markera om du önskar certifiering som uppfyller PED-krav.
 • Notera att då ansökan signeras intygar du samtidigt att du läst och förstått de etikregler som gäller för din certifiering.
 • Arbetsgivaren och certifikatsinnehavaren intygar vid signering att informera NDT TC i händelse av att auktoriseringen av någon anledning ej är giltig (t ex ej utfört syntest eller ogiltigt syntest eller om etikregler ej är uppfyllda).
 • Blanketten ”Industriell erfarenhet” ska vara signerad av examinand och verksamhetsansvarig. Dessutom ska samtliga aktiviteter vara signerade av den person som övervakat aktiviteten. Den personen ska minst ha nivå 2 behörighet i aktuell ofp-metod.

Vid förlängning/duplikat/omcertifiering av certfikat:


Fyll i ”ansökan om förlängning/duplikat/omcertifiering” och blanketten ” Kontinuerligt arbete” alternativt ”Sammanställning meritpoäng”. Tänk på följande:

 •  Ansökan ska vara signerad av examinand och en ansvarig person i er verksamhet.
 • Markera för den typ av certifiering som söks.
 • Markera för det alternativ som stämmer in på din situation angående kontinuerligt arbete (1-3).
 •  Markera om du önskar certifiering som uppfyller PED-krav.
 • Vid förlängning genom meritpoäng, fyll i blanketten ”sammanställning meritpoäng”. Denna ska vara signerad av verksamhetsansvarig och certifikatsinnehavare. Fyll i aktiviteter så att krav är uppfyllda. Nordtest har beslutat att meritpoäng innan 2023-01-01 ej behöver specificeras behöver dessa ej redovisas för oss. Detta innebär att poängen ska redovisas för NDT TC för tiden efter detta datum. I praktiken innebär det att vid förlängning 2024-01-01 behöver endast 20 poäng redovisas. Det finns krav på att det för alla aktiviteter ska finnas verifikat som kan uppvisas. De behöver inte skickas in till oss, men ska kunna uppvisas om vi önskar se dessa.
 • Vid förlängning genom examinering/duplikat eller omcertifiering nivå 1 och 2.På anmälningsblanketten ska du intyga att krav på kontinuerligt arbete är uppfyllt. Detta ska därefter specificeras genom att fylla i blanketten ”Kontinuerligt arbete”. Denna ska vara signerad av verksamhetsansvarig och certifikatsinnehavare. Fyll i aktiviteter så att krav är uppfyllda. Det finns krav på att det för alla aktiviteter ska finnas verifikat som kan uppvisas. De behöver inte skickas in till oss, men ska kunna uppvisas om vi önskar se dessa. Eftersom dessa krav infördes 2023-01-01 så behöver du inte ange detta för tiden innan dess (att dessa krav är uppfyllda intygas på anmälningsblanketten).
 • Vid omcertifiering för nivå 3, fyll i blanketten ”sammanställning meritpoäng”. Denna ska vara signerad av verksamhetsansvarig och certifikatsinnehavare. Fyll i aktiviteter så att krav är uppfyllda. Det finns krav på att det för alla aktiviteter ska finnas verifikat som kan uppvisas. Dessa verifikat ska skickas in till oss samt även verifikat på att du upprätthåller praktisk kompetens i aktuell metod. Detta kan göras med verifikat på aktiviteter alternativt genom praktisk examinering motsvarande nivå 2 i metoden.

Syntest
Vid all certifiering vill vi att du även skickar med synintyg. Om syntesten har gjorts av NDT TC under kurs hos oss under det senaste året så gäller naturligtvis detta. Om du väljer att använda ett syntest som arbetsgivare utfärdat ska det uppfylla våra krav baserat på SS-EN ISO 9712. Dessa krav kan du läsa om i NDT TC instruktion för synprövning av ofp-personal. Vår mall för syntestintyg kan även användas. Båda dessa finns att ladda ner på samma sida som ansökningsblanketterna. Syntest utförd av medicinskt kompetent person (optiker, företagsläkare mm) är helt OK om de uppfyller krav enligt standarden och vår instruktion.

Go to Top