Certifieringsprocessen (OFP)2024-04-26T10:34:44+02:00

Certifieringsprocessen

Certifieringsprocessen

Utbildning

Utbildningen kan inhämtas från NDT Training Center AB, men kan även genomföras internt på ett företag eller av annat utbildningscenter. NDT TC ska inför certifieringen godkänna att utbildningen uppfyller ställda krav. Om sådan utbildning ska medräknas för certifiering ska kursintyg samt verifikat på kursinnehåll uppvisas.

Riktlinjer för kursinnehåll se ISO/TR 25108.

För att vara giltig för första certifiering får utbildningen ej vara äldre än 10 år. Kursomfattningen ska uppfylla krav som återfinns i SS-EN ISO 9712:2022, se nedan:

Metod          Kurstid (dagar)

ET1               5

ET2               6

ET3               6

MT2*            5

MT3              4

PT2*             5

PT3               3

VT2*             5

VT3               3

RT1               5 (strålskyddskurs medräknas ej)

RT2               10

RT3               5

UT1               8 

UT2               10

UT3               5

PAUT1          5

PAUT2          5

DRT               8

Anmärkning

Ovanstående tider anger generella krav. Kursomfattningen kan justeras och bli kortare om certifieringen ska begränsas i omfattning eller ökas för vid nivå 3 certifiering om personen ej har tillräcklig grundutbildning. Se vidare i styrande dokument (EN ISO 9712). Noterbart är att endast DRT anges ovan samt att endast certifiering mot nivå 2 är möjlig. Alltså är det inte möjligt att certifieras till nivå 1 i DRT.

Syntest

Kandidaten ska uppvisa verifikat på att personen har synförmåga enligt nedan

 • Närseende: ska ha förmåga att läsa Jaeger nummer 1 eller Times Roman N4.5 alternativt uppfylla krav enligt ISO 18490.
 • Färgseende: ska ha förmåga att särskilja kontraster som behövs för berörd ofp-metod. En vanlig metod är att använda Ishiharas test.
 • Shades of grey, One TÜV BV

För att synintyg ska vara giltiga för certifiering hos NDT TC ska syntesten uppfylla krav enligt SS-EN ISO 9712:2022, dessa kan utgöras av:

Synintyg utställda av legitimerad optiker.
Syntester utförda av NDT TC utsedd personal.
Syntest utförd av personer som genomgått utbildning för att utföra syntest enligt krav i SS-EN ISO 9712:2022. Utbildningen ska vara godkänd av NDT TC. Lämplig utbildning är webutbildning tillhandahållen av ett Nordtest examineringscenter.
Syntest kan även genomföras i samband med examinering på NDT TC i Västerås.

Examinering

Examineringen utförs enligt 9712/Nordtest systemet, vilket uppfyller samtliga krav i 9712 standarden. 9712/Nordtest systemet är öppet för alla och kan med fördel användas inom de allra flesta verksamheter. Möjlighet att anpassa certifieringsomfattningen till speciella processer eller produkter finns.
Samtliga som ska genomgå examinering ombeds att tydligt ange i en anmälan innan examineringen startar vilken certifieringsomfattning (Metod, Nivå, sektor och ev begränsningar) som önskas. Blanketter för denna ansökan finns att ladda ner under detta avsnitt.

Examineringen är de kunskapsprov som genomförs för att påvisa tillräckligt kunnande inom berörd metod och nivå. Den genomförs under styrda former på ett examineringscenter inom NDT Training Center AB under överinseende av en godkänd examinator.
Proven för nivå 1 och 2 är uppdelade i tre delar Allmänt prov, Speciellt prov samt Praktiskt prov. För nivå 2 tillkommer även utarbetande av en ofp-instruktion.

För nivå 3 är examineringen uppdelad i en basdel (allmän del) och en metoddel.

I basdelen ingår kunskapsprov inom:

 • Materialkunskap, brottmekanik och tillverkningsmetoder (delprov A),
 • Certifieringssystem (delprov B)
 • Allmän kunskap om ofp-metoderna (delprov C).

Metoddelen ska påvisa kunskap inom sökt metod och består av:

 • Allmän kunskap i sökt metod (delprov D)
 • Speciellt prov avseende kunskaper ang standarder och normer för relevant sektor (delprov E)
 • Utfärdande av en provningsprocedur (delprov F)

Allmänt prov

På det allmänna provets tillåts normalt inga hjälpmedel förutom miniräknare. Tid för provet är normalt 1 timme och 20 minuter. Frågorna är alltid av flervalstyp med fyra svarsalternativ där ett rätt svar ska markeras av examinanden. Antal frågor för alla metoder är 40 st.

Speciellt prov

På det speciella provet får tillämpliga standarder och tabeller (godkända av examinator) användas. Tid för provet är normalt 1,5 timmar. Frågorna är alltid av flervalstyp med fyra svarsalternativ. Normalt består provet av 30 st frågor, men kan variera beroende på begränsning/utökning av certifikatsbehörigheter.

För att bli godkänd ska minst 70% av frågorna på ett skriftligt prov besvaras rätt. Detta gäller oavsett metod eller nivå.

Praktiskt prov

Det praktiska provet består i att examinanden ska detektera kända defekter i utvalda objekt. Antalet objekt varierar beroende på metod, nivå och valda sektorer (t ex svets eller gjutgods). Tidsåtgången för praktiskt prov är normalt 4 till 8 timmar.
Det är tillåtet att använda egen utrustning under examineringen.

En förutsättning är att utrustningen godkänns av examinator samt att den är kalibrerad.
För att bli godkänd på det praktiska provet ska ett resultat på 70% uppnås. Avdrag erhålles om defekter som finns i facit ej detekteras samt om defekter rapporteras som ej finns i facit. Om s k obligatoriska defekter ej detekteras blir examinanden automatiskt underkänd på examineringen.

Omexaminering

Om resultatet av ett delprov (allmänt, speciellt, praktiskt eller arbetsinstruktionen) hamnar under 70% får examinanden göra om det/de prov som är underkända. Två försök medges. Omexamineringen ska genomföras efter 30 dagar och inom två år efter grundexamineringen. I de fall examinanden ej är godkänd efter de två tillåtna omexamineringarna måste utbildning genomgås på nytt samt fullständig examinering genomföras.

Tilläggsexaminering

För tillägg av ytterligare en sektor på ett befintligt certifikat krävs att kandidaten genomgår sektorspecifikt speciellt och praktiskt prov och för nivå 2 ska man även skriva en OFP-instruktion för den nya sektorn. Vid tilläggsexaminering för nivå 3 ska sektorspecifika prov göras för del E och F.

Certifiering

I och med att samtliga krav är uppfyllda ansöker examinanden/arbetsgivaren om certifiering. Detta görs genom att blankett ”ansökan om certifiering” fylls i och skickas till NDT Training Center AB. (Detta betyder alltså att man inte får ett certifikat automatiskt i och med att examineringen är godkänd utan måste alltså söka om det).

På ansökan ska det tydligt framgå alla uppgifter som efterfrågas, speciellt de delar som berör praktik uppgifter. Vid behov kan NDT Training Center AB begära kompletterande uppgifter. Tillsammans med ansökan ska synintyg (om det inte genomförts av NDT TC), kursintyg (om utbildningen ej hållits av NDT TC).

I och med att examinanden signerar ansökan medger denne samtidigt att uppfylla de etiska regler som gäller för EN ISO 9712 och Nordtest. Dessa regler återfinns på NDT TC hemsida under ”ladda ned”.

Juridiskt så äger certifieringsorganet de utställda certifikaten. Just därför har också NDT TC rätt/skyldighet att dra in certifikatet vid grova brott mot de etiska reglerna.

För certifiering krävs viss tid för arbetslivserfarenhet inom sökt sektor, denna period kan variera från ett par månader upp till flera år för vissa metoder/nivåer. Erfarenheten ska inhämtas inom fem år efter godkänd examinering.

Nedan visas kravet i antal dagar av praktisk erfarenhet för respektive metod och nivå: 

ET PT MT RT DRT UT PAUT VT
Nivå 1 45 15 15 45 45 15 15
Nivå 2* 135 45 45 135 60 135 45 45
Nivå 3** 450 240 240 450 240 450 240 240

 *Vid direkt tillträde till nivå 2 ska tiden för nivå 1 medräknas (ex. direkt tillträde till PT 2 ger en tid på 60 dagar (15 + 45).

**Vid direkt tillträde till nivå 3 ska tiden för nivå 2 medräknas (ex. direkt tillträde till UT 3 ger en tid på 630 dagar (45+135+450). Dessa krav förutsätter att examinanden har godkänd utbildning från tekniskt gymnasium eller motsvarande, i annat fall ska tiden multipliceras med en faktor 2.

Arbetserfarenhet kan tillgodoräknas samtidigt i två eller flera ofp-metoder. För en kandidat som är innehavare av certifikat och lägger till ytterligare en metod får 25% rabatt för nya metoden.

NDT TC uppmuntrar till, utan att ställa direkta krav på detta, att en del av arbetserfarenheten inhämtas redan innan examineringen. Erfarenhet och vana av teknik och färdighet kan underlätta att kandidaten blir godkänd vid examineringen. Speciellt viktigt kan det vara för kandidater som ska examineras till RT2 och UT2.

Då alla krav är uppfyllda (utbildning, syntest, erfarenhet och examination) kan NDT TC ställa ut ett certifikat genom att en utsedd certifierare godkänner allt underlag. Certifikatet giltighetsperiod är fem år och startar då examinatorn godkänt examineringen. Detta datum anges på certifikatet som ”Date of initial examination”. På utställt certifikat anges även sista dagen för giltigheten, vilket anges med ”Expiry date”. Även om en person erhåller ett signerat certifikat från NDT TC så är det giltigt först då certifikatsinnehavaren auktoriserats av arbetsgivaren för de arbetsuppgifter som är aktuella inom certifikatets giltighet (se vidare under avsnittet auktorisation).

Auktorisation

Auktorisation innebär att arbetsgivaren intygar att den arbetsspecifika kompetensen uppfyller de egna kraven hos företaget/branchen. Arbetsgivaren ska tillse att personen/certifikatsinnehavaren uppfyller ställda krav, eller i annat fall erhåller kompletterande utbildning angående företagets rutiner, erfarenhet inom sektorn, speciella kunskaper för vissa tillämpningar mm. Då allt detta är uppfyllt signerar arbetsgivaren certifikatet på avsett fält. Först nu är certifikatet giltigt för användning.


Härefter ska certifikatet auktoriseras årligen varvid arbetsgivaren intygar att personen upprätthåller kompetensen utan signifikant avbrott, ev uppdaterats avseende nya kunskapsbehov samt genomgått ett godkänt syntest.


Kriterier för att uppfylla krav för kontinuerligt arbete:

 • Mätperioden delas in i 3 månaders perioder, där en sådan period uppfyller kontinuitetskravet om arbetsaktivitet utförts för metoden vid två tillfällen.
 • Signifikant avbrott sker, då alltså krav på kontinuitet ej är uppfyllt, om fler än 4 3-månaders perioder förekommer i en följd eller om fler än 8 perioder sammanlagt förekommer under en femårsperiod.

Den årliga auktorisationen upprepas tills certifikatet är 5 år gammalt, därefter ansöks om en förlängning av certifikatet.

Förlängning

När giltighetstiden gått ut efter 5 år kan certifikatet förlängas för en ny period om 5 år vid uppvisande av:

 • Godkänt synintyg, närseende, som utförts inom 12 månader, och
 • Godkänt synintyg för färgseende och/ eller gråskala som utförts inom 60 månader, och
 • Verifierbar dokumentation om fortlöpande tillfredsställande utfört arbete utan betydande avbrott i den metod och sektor som söks (för krav se ovan under ”Auktorisation”)

och antingen:

 • Examinering med godkänt resultat genom ett praktiskt prov, eller
 • Uppfyllande av kraven i det strukturerade meritsystemet enligt SS-EN ISO 9712:2022, §10.2 vilket anger att:
  • 100 poäng, vilket innebär ca 10 dagars arbete/år samt ytterligare 5 poäng genom information, utbildning eller medlemskap i ofp förening.
  • För nivå 1 krävs att minst 75 av de 100 poängen är från del A i tabell C.1
  • För nivå 2 och 3 krävs att minst 50 av de 100 poängen är från del A i tabell C.1

Certifikatsinnehavaren/arbetsgivaren ska fylla i blanketten ”ansökan om förlängning”. För verifieringen av meritpoäng och kontinuerligt arbete ska även avsedda uppgifter/blanketter fyllas i. Ladda ner och fyll i här.

För att certifieras krävs även uppvisande ett godkänt syntest.
Ett förlängt certifikat gäller under en andra fem års period och ska även då auktoriseras årligen. Efter 5 år av den andra giltighetsperioden (10 år efter första utfärdande av certifikat) ska certifikatsinnehavaren genomgå en 10 års omcertifiering för att fortsatt vara certifierad.

10 års omcertifiering

Ett grundläggande krav inför omcertifieringen är att kandidaten har arbetat med aktuell metod och certifieringsomfattning kontinuerligt under föregående fem års period (för krav se ovan under ”Auktorisation”).


För att certifieras krävs även uppvisande ett godkänt syntest.
För nivå 1 och 2 ska vid om-certifieringen examinering genom praktiskt prov genomföras. För nivå 2 ska dessutom en ofp-instruktion upprättas.


För nivå 3 kan det strukturerade meritsystemet tillämpas. Det innebär att certifikatinnehavaren kan tillgodoräkna sig poäng för sitt nivå 3 arbete inom metoden som ligger till grund för omcertifieringen. Alternativ till meritsystemet kan om-certifiering genom examinering genomföras vilket innebär delprov B och E för nivå 3 (provet om certifieringssystem resp specifika metoddelsprovet). Vid 10 års omcertifieringen för nivå 3 ska även verifieras att certifikatsinnehavaren fortfarande besitter rätt kunskaper och handlag för det praktiska utförandet. Om detta ej kan styrkas måste ett praktiskt prov motsvarande det som nivå 2 genomgår utföras.


Då krav för omcertifiering är uppfyllda fylls blankett ”ansökan om omcertifiering” i och sänds till NDT TC. Certifikatsinnehavaren/arbetsgivaren ska fylla i blanketten ”ansökan om om-certifiering”. För verifieringen av kontinuerligt arbete ska även avsedda uppgifter/blanketter fyllas i.
I de fall ansökan om omcertifiering enligt meritpoängsystem för nivå 3 ej uppfyller krav enligt tabel C.1 tillåts ska kandidaten genomföra examinering i del B och del E för nivå 3 där endast en om-examinering tillåts.

Arbetsgivares ansvar vad gäller uppvisande och arkivering av dokumentation för kandidatens ofp arbete/aktiviteter

Standarden SS-EN ISO 9712:2022 ställer tydliga krav på att arbetsgivare ska beskriva i en intern procedur sina rutiner för hur den certifierade personalens uppgifter rörande bl a ofp-aktiviteter/praktiskt arbete. Dessa aktiviteter ska förekomma hos arbetsgivaren som ”verifierbar dokumentation”. Denna dokumentation kan hänvisas till då man ansöker om certifiering hos NDT TC.

Dokumentation kan vara i form av provningsrapporter, bekräftelse från 3e part (kund) eller bekräftelse om aktivitet från nivå3 person eller annan ansvarig person. Då NDT TC begär in uppgifter om kontinuerligt arbete eller sk meritpoäng ska arbetsgivaren bekräfta att dokumentationen finns genom att ange uppgifterna på en sammanställningsblankett. Ladda ner blankett här.

Uppgifter som: datum, ofp-metod, teknik, kund, rapport nr, projekt nummer ska konfirmera förekomsten av underlaget. NDT TC begär inte att all dokumentation ska skickas in med ansökan, endast en bekräftelse på att den finns hos arbetsgivaren. Dokumentationen kan begäras in om NDT TC vill ha bekräftat förekomsten. Tillsammans med ansökan ska även synintyg lämnas in.

Go to Top