Certifieringsprocessen (OFP)2022-09-29T12:13:06+02:00

Certifieringsprocessen

Utbildning

Utbildningen kan inhämtas från NDT Training Center AB, men kan även genomföras internt på ett företag eller av annat utbildningscenter. NDT TC ska inför certifieringen godkänna att utbildningen uppfyller ställda krav. Om sådan utbildning ska medräknas för certifiering ska kursintyg samt verifikat på kursinnehåll uppvisas.

Riktlinjer för kursinnehåll se ISO/TR 25108.

Kursomfattningen ska uppfylla krav som återfinns i SS-EN ISO 9712, se nedan:

Metod          Kurstid (tim)

ET1               40

ET2               48

ET3               48

MT2*            40

MT3              32

PT2*             40

PT3               24

VT2*             40

VT3               24

RT1               40 (strålskyddskurs medräknas ej)

RT2               80

RT3               40

UT1               64 (gäller för Nordtest examinering, annars 40 tim)

UT2               80

UT3               40

PAUT1          40

PAUT2          40

DRT               32

Anmärkning

Ovanstående tider anger generella krav. Kursomfattningen kan justeras och bli kortare om certifieringen ska begränsas i omfattning eller ökas för vid nivå 3 certifiering om personen ej har tillräcklig grundutbildning. Se vidare i styrande dokument (EN ISO 9712). Noterbart är att endast DRT anges ovan samt att endast certifering mot nivå 2 är möjlig. Alltså är det inte möjligt att certiferas till nivå 1 i DRT.

 

Syntest

Kandidaten ska uppvisa verifikat på att personen har synförmåga enligt nedan

 • Närseende: ska ha förmåga att läsa Jaeger nummer 1 eller Times Roman N4.5 eller motsvarande samt
 • Färgseende: ska ha förmåga att särskilja kontraster som behövs för berörd ofp-metod. En vanlig metod är att använda Ishiharas test.
 • Shades of grey, One TÜV BV

Syntest kan även genomföras i samband med examinering på NDT TC i Västerås.

Examinering

Examineringen utförs enligt 9712/Nordtest systemet, vilket uppfyller samtliga krav i 9712 standarden. 9712/Nordtest systemet är öppet för alla och kan med fördel användas inom de allra flesta verksamheter. Möjlighet att anpassa certifieringsomfattningen till speciella processer eller produkter finns.

Samtliga som ska genomgå examinering ombeds att tydligt ange i en anmälan innan examineringen startar vilken certifieringsomfattning (Metod, Nivå, sektor och ev begränsningar) som önskas. Blanketter för denna ansökan finns att ladda ner under detta avsnitt.

Examineringen är de kunskapsprov som genomförs för att påvisa tillräckligt kunnande inom berörd metod och nivå. Den genomförs under styrda former på ett examineringscenter inom NDT Training Center AB under överinseende av en godkänd examinator.

Proven för nivå 1 och 2 är uppdelade i tre delar Allmänt prov, Speciellt prov samt Praktiskt prov.

För nivå 3 är examineringen uppdelad i en basdel (allmän del) och en metoddel.

I basdelen ingår kunskapsprov inom:

 • Materialkunskap, brottmekanik och tillverkningsmetoder (delprov A),
 • Certifieringssystem (delprov B)
 • Allmän kunskap om ofp-metoderna (delprov C).

Metoddelen ska påvisa kunskap inom sökt metod och består av:

 • Allmän kunskap i sökt metod (delprov D)
 • Speciellt prov avseende kunskaper ang standarder och normer för relevant sektor (delprov E)
 • Utfärdande av en provningsprocedur (delprov F)

Allmänt prov

På det allmänna provets tillåts normalt inga hjälpmedel förutom miniräknare. Tid för provet är normalt 1 timme. Frågorna är alltid av flervalstyp med fyra svarsalternativ där ett rätt svar ska markeras av examinanden. Antal frågor varierar något beroende på nivå och metod:

 • ET, RT och UT: 40 frågor
 • MT, PT och VT: 30 frågor.

Speciellt prov

På det speciella provet får tillämpliga standarder och tabeller (godkända av examinator) användas. Tid för provet är normalt 1,5 timmar. Frågorna är alltid av flervalstyp med fyra svarsalternativ. Normalt består provet av 30 st frågor, men kan variera beroende på begränsning/utökning av certifikatsbehörigheter.

För att bli godkänd ska minst 70% av frågorna på ett skriftligt prov besvaras rätt. Detta gäller oavsett metod eller nivå.

Praktiskt prov

Det praktiska provet består i att examinanden ska detektera kända defekter i utvalda objekt. Antalet objekt varierar beroende på metod, nivå och valda sektorer (t ex svets eller gjutgods).  Tidsåtgången för praktiskt prov är normalt 4 till 8 timmar.

Det är tillåtet att använda egen utrustning under examineringen. En förutsättning är att utrustningen godkänns av examinator samt att den är kalibrerad.

För att bli godkänd på det praktiska provet ska ett resultat på 70% uppnås. Avdrag erhålles om defekter som finns i facit ej detekteras samt om defekter rapporteras som ej finns i facit. Om s k obligatoriska defekter ej detekteras blir examinanden automatiskt underkänd på examineringen.

Till den praktiska delen för nivå 2 ingår även att skriva en arbetsinstruktion vilken är tänkt att vara riktad mot en nivå 1 person. Tidsåtgången för detta prov är 1,5 timmar.

Omexaminering

Om resultatet av ett delprov (allmänt, speciellt, praktiskt eller arbetsinstruktionen) hamnar under 70% får examinanden göra om det/de prov som är underkända. Två försök medges. Omexamineringen ska genomföras efter 30 dagar och inom två år efter grundexamineringen.

Certifiering

I och med att samtliga krav är uppfyllda ansöker examinanden/arbetsgivaren om certifiering. Detta görs genom att blankett ”ansökan om certifiering” fylls i och skickas till NDT Training Center AB. (Detta betyder alltså att man inte får ett certifikat automatiskt i och med att examineringen är godkänd utan måste alltså söka om det).

På ansökan ska det tydligt framgå alla uppgifter som efterfrågas, speciellt de delar som berör praktik uppgifter. Vid behov kan NDT Training Center AB begära kompletterande uppgifter. Tillsammans med ansökan ska synintyg (om det inte genomförts av NDT TC), kursintyg (om utbildningen ej hållits av NDT TC).

I och med att examinanden signerar ansökan medger denne samtidigt att uppfylla de etiska regler som gäller för EN ISO 9712 och Nordtest. Dessa regler återfinns på NDT TC hemsida under ”ladda ned”.

Juridiskt så äger certifieringsorganet de utställda certifikaten. Just därför har också NDT TC rätt/skyldighet att dra in certifikatet vid grova brott mot de etiska reglerna.

För certifiering krävs viss tid för arbetslivserfarenhet inom sökt sektor, denna period kan variera från ett par månader upp till flera år för vissa metoder/nivåer. Erfarenheten ska inhämtas inom två år efter godkänd examinering.

Nedan visas kravet i antal månader av praktisk erfarenhet för respektive metod och nivå: 

 

ET

PT

MT

RT

UT

VT

PAUT

DRT

Nivå 1

3

1

1

3

3

1

1

Nivå 2*

9

3

3

9

9

3

3

4

Nivå 3**

18

12

12

18

18

12

12

12

 *Vid direkt tillträde till nivå 2 ska tiden för nivå 1 medräknas (ex. direkt tillträde till PT 2 ger en tid på 1+3 månader).

**Vid direkt tillträde till nivå 3 ska tiden för nivå 2 medräknas (ex. direkt tillträde till UT 3 ger en tid på 12+18 månader). Dessa krav förutsätter att examinanden har godkänd utbildning från tekniskt gymnasium eller motsvarande, i annat fall ska tiden multipliceras med en faktor 2.

Arbetserfarenhet kan tillgodoräknas samtidigt i två eller flera ofp-metoder med minskning av den totala erforderliga erfarenhetstiden enligt följande:

 • Två provningsmetoder: minskning av totala tiden med 25%
 • Tre provningsmetoder: minskning av totala tiden med 33%
 • Fyra eller fler provningsmetoder: provningsmetoder: minskning av totala tiden med 50%

Då den totala tiden med rabatten framräknas får endast avrundning ske uppåt till hela månader.

Vid utnyttjande av rabattsystemet kan det första certifikatet utfärdas då krav på tiden för det certifikatet är uppfyllt (utan rabatten).

NDT TC uppmuntrar till, utan att ställa direkta krav på detta, att en del av arbetserfarenheten inhämtas redan innan examineringen. Erfarenhet och vana av teknik och färdighet kan underlätta att kandidaten blir godkänd vid examineringen. Speciellt viktigt kan det vara för kandidater som ska examineras till RT2 och UT2.

Då alla krav är uppfyllda (utbildning, syntest, erfarenhet och examination) kan NDT TC ställa ut ett certifikat genom att en utsedd certifierare godkänner allt underlag. Certifikatet giltighetsperiod är fem år och startar då examinatorn godkänt examineringen. Detta datum anges på certifikatet som ”Date of approved examination”. På utställt certifikat anges även sista dagen för giltigheten, vilket anges med ”Expiry date”. Även om en person erhåller ett signerat certifikat från NDT TC så är det inte giltigt förrän certifikatsinnehavaren auktoriserats av arbetsgivaren för de arbetsuppgifter som är aktuella inom certifikatets giltighet (se vidare under avsnittet auktorisation).

Auktorisation

Auktorisation innebär att arbetsgivaren intygar att personen/certifikatsinnehavaren uppfyller ställda krav angående företagets rutiner, erfarenhet inom sektorn, speciella kunskaper för vissa tillämpningar m m. Då allt detta är uppfyllt signerar arbetsgivaren certifikatet på avsett fält. Först nu är certifikatet giltigt för användning.

Härefter ska certifikatet auktoriseras årligen varvid arbetsgivaren intygar att personen upprätthåller kompetensen, ev uppdaterats avseende nya kunskapsbehov samt genomgått ett godkänt syntest.

Den årliga auktorisationen upprepas tills certifikatet är 5 år gammalt, därefter ansöks om en förlängning av certifikatet.

Förlängning

Efter certifikatets första giltighetsperiod om 5 år kan det förlängas för ytterligare en fem års period. Certifikatsinnehavaren/arbetsgivaren ska fylla i blanketten ”ansökan om förlängning”.

Kravet för att förlängningen ska godkännas av NDT TC är att certifikatsinnehavaren kontinuerligt arbetat under föregående fem års period (ej haft kontinuerligt uppehåll på längre än 12 månader) samt kan uppvisa ett godkänt syntest.

Certifikatet gäller nu under en andra fem års period och ska även då auktoriseras årligen. Efter 5 år av den andra giltighetsperioden (10 år efter första utfärdande av certifikat) ska certifikatsinnehavaren genomgå en 10 års omcertifiering för att fortsatt vara certifierad.

10 års omcertifiering

Det finns inget formellt krav på utbildning inför om-certifieringen, men det rekommenderas dels för att det hjälper till att bli godkänd på examineringen. Dessutom informeras under uppfräschningskursen om nya standarder och teknik inom metoden.

Examineringen vid 10 års omcertifieringen innebär att man genomför det speciella provet, ett praktiskt prov samt utfärdande av en arbetsinstruktion.

För nivå 3 kan det strukturerade meritsystemet tillämpas. Det innebär att certifikatinnehavaren kan tillgodoräkna sig poäng för sitt nivå 3 arbete inom metoden som ligger till grund för omcertifieringen. Om tillräckliga poäng ej kan uppnås måste om-certifiering med prov genomföras vilket innebär delprov B och E för nivå 3 (provet om certifieringssystem resp specifika metoddelsprovet). Vid 10 års omcertifieringen för nivå 3 ska även verifieras att certifikatsinnehavaren fortfarande besitter rätt kunskaper och handlag för det praktiska utförandet. Om detta ej kan styrkas måste ett praktiskt prov motsvarande det som nivå 2 genomgår utföras.

Då krav för omcertifiering är uppfyllda fylls blankett ”ansökan om omcertifiering” i och sänds till NDT TC. Tillsammans med ansökan ska även synintyg lämnas in.

Go to Top