Radiografering, nivå 22024-03-26T23:12:30+01:00

RADIOGRAFERING – NIVÅ 2

RADIOGRAFERING – NIVÅ 2

Radiografering (RT) kallas även röntgenprovning efter den stråltyp som används vid provningen. Vid provningen bestrålas ett objekt med en elektromagnetisk strålning, oftast från ett röntgenrör, en film på motstående sida av objektet exponeras. En hålighet i t ex en svets gör att det avsnittet exponeras mer (blir svartare) på filmen.

En nivå 2 operatör har behörighet att granska och bedöma radiografisk film. Lämplig bakgrund är att ha arbetat en eller ett par år som RT 1-operatör.

Denna kurs genomförs som blended learning

Vi värdesätter ett flexibelt inlärningsansätt där deltagarna har möjlighet att förbereda sig i egen takt inför den traditionella, fysiska kursdelen. Således kommer denna utbildning att genomföras som en blended learning-kurs, där en del av innehållet måste slutföras innan deltagarna anländer till vår traditionella klassrumsutbildning. Du kommer att få ett separat mail med inloggningsuppgifter till vår utbildningsplattform ungefär två veckor innan kursstart. Strax därefter kommer vi att hålla ett kort möte på Teams för att gå igenom kursupplägget och krav samt säkerställa att alla kan logga in på vår portal.

När vi integrerar webbutbildning i våra kurser möjliggör det att vi kan minska längden på den fysiska utbildningen hos oss, oftast med 1-2 dagar. Vårt system kommer att dokumentera din genomförande av utbildningen samt att du har klarat avslutningsprovet i webbutbildningen, där du behöver uppnå minst 70% rätt (du har möjlighet att göra provet flera gånger).

Det är mycket fördelaktigt om du tar med dig en egen dator eller läsplatta till utbildningen hos oss på NDT Training Center.

BOKA HÄR

Obs. För denna kurs kan hotellrum tyvärr inte bokas genom oss.

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 10 dagar

Kursen genomförs med sk ”Blended learning” där en del utförs som e-learning innan klassrumsutbildningen på utbildningsplatsen. E-learningutbildningen avslutas med ett obligatoriskt kursprov. Eleverna kallas till ett inledande Teamsmöte ett par veckor innan den fysiska kursen för information och uppstart av e-learningen. För de digitala delarna både inför kursen och i klassrummet ombeds deltagarna ha en egen dator/läsplatta tillhands.

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk granskning av radiogram. Repetition av RT 1.

  • Röntgenteori, isotoper, val av radiograferingsteknik.
  • Framkallning av film, genomgång av svensk standard, radiografering av svets.
  • IQI (bildkvalitetsindikatorer), svetsdiskontinuiteter, exempel på röntgenutrustningar.
  • Svärtningsmätning, upprättande av arbetsinstruktion.
  • Strålskydd samt filmbedömning av svetsar i stål och lättmetaller. Omfånget av filmbedömningen kan också begränsas till att endast omfatta svetsar i stål.
  • 15 dokumenterade kursdagar 5 från nivå 1 samt 10 från nivå 2. Upp till 20% av kurstiden kan ersättas med godkänd förberedande e-learningutbildning.
  • 180 dagar (inkl 45 dagar från RT1).

42.840:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i Kiwa Inspecta Swedens lokaler, Neongatan 4B, Mölndal.

Kompendiet Radiografering med övningsuppgifter.
Lånestandarder.

Tid för examinering: ca 2 dagar.

För radiografering nivå2, tillämpas normalt certifiering för sektor svets. Önskas annan omfattning vv kontakta NDT TC.

Följande delar prov ingår i examineringen:
a) Allmänt prov, 40 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar röntgenteori av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.

b) Speciellt prov, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar röntgenteori samt även beräkningsfrågor kring teknik och tillämpningar. Frågor som berör de vanligaste standarderna förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen. Tillämpliga formelsamlingar och tabeller godkända av examinator är även tillåtna. (antal frågor och dess inriktning kan variera beroende på vilken sektor som avses. Det som beskrivs gäller den vanligast valda sektorn, svets)

Standarden SS-EN ISO 9712, tabell 5, beskriver att vissa punkter ska bedömas vid den praktiska delen utan hänsyn tagen till respektive ofp metod. Vad gäller den praktiska delen för radiografering ska ett antal förexponerade röntgenupptagningar bedömas varför den ej kan tillämpas rakt av. Kravställningen som tabell 5 anger ligger till grund för den betygsättning som Nordtestsystemet beskriver i Nordtest Handbook, och avser att motsvara respektive punkt i tabellen.

c) Det Praktiska provet är indelat i 3 delar:
C1) Upptagning av 2 st filmer. Har examinanden giltigt RT1 certifikat görs endast en upptagning. Tid per upptagning, 1 tim.
C2) Bedömning av upptagningsteknik där examinanden ska bedöma kvaliteten på 2 st upptagningar som har utförts. Tid per objekt, 1 tim.
C3) Bedömning av film där ett antal objekt ska bedömas mot ett givet krav enligt standard. Oavsett sektor ska minst 10 filmer granskas. Tillåten tid 1,5 tim (för 10 filmer).

d) Upprättande av en arbetsinstruktion ämnad för en nivå1 person. Max tillåten tid 90 minuter. Examinanden får ha tillgång till tillämpliga standarder under examineringen.
De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 5579 (RT grundläggande principer)
– SS-EN ISO 17636-1 (RT provning av svets med film)
– SS-EN ISO 10675-1 (RT, acceptansnivåer för stål, nickel och titan)
– SS-EN ISO 10675-2 (RT, acceptansnivåer för aluminium)
– SS-EN ISO 19232-1 (bildkvalitetsindikatorer av trådtyp)
– SS-EN ISO 19232-5 (bildkvalitetsindikatorer av dubbeltrådtyp)
– SS-EN ISO 5817 (kvalitetsnivåer, svetsar i stål, nickel och titan)
– SS-EN ISO 10042 (kvalitetsnivåer, svetsar i aluminium)
– SS-EN ISO 11699-1 (klassificering av filmsystem)
– SS-EN ISO 25580 (Betraktningsapparater för radiogram)
– SS-EN ISO 17635 (OFP av svets, allmänna regler)

För certifiering krävs:
– godkänd examinering med ett betyg på minst 70% på samtliga delar
– av NDT TC godkänd kurs på minst 6 dagar
– godkänd syntest som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9712
– erfarenhet inom metoden på minst 180 dagar (inkl krav för nivå1, 45 dagar).

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 1435.
SS-EN 12517.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top