Radiografering, nivå 22023-01-11T17:00:15+01:00

RADIOGRAFERING – NIVÅ 2

RADIOGRAFERING – NIVÅ 2

Radiografering (RT) kallas även röntgenprovning efter den stråltyp som används vid provningen. Vid provningen bestrålas ett objekt med en elektromagnetisk strålning, oftast från ett röntgenrör, en film på motstående sida av objektet exponeras. En hålighet i t ex en svets gör att det avsnittet exponeras mer (blir svartare) på filmen.

En nivå 2 operatör har behörighet att granska och bedöma radiografisk film. Lämplig bakgrund är att ha arbetat en eller ett par år som RT 1-operatör.

BOKA HÄR

Obs. För denna kurs kan hotellrum tyvärr inte bokas genom oss.

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 80 timmar

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk granskning av radiogram. Repetition av RT 1.

  • Röntgenteori, isotoper, val av radiograferingsteknik.
  • Framkallning av film, genomgång av svensk standard, radiografering av svets.
  • IQI (bildkvalitetsindikatorer), svetsdiskontinuiteter, exempel på röntgenutrustningar.
  • Svärtningsmätning, upprättande av arbetsinstruktion.
  • Strålskydd samt filmbedömning av svetsar i stål och lättmetaller. Omfånget av filmbedömningen kan också begränsas till att endast omfatta svetsar i stål.
  • 136 dokumenterade kurstimmar, 56 från nivå 1 samt 80 från nivå 2.
  • 12 månaders praktik, 3 + 9 månader.

39.500:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i Kiwa Inspecta Swedens lokaler, Neongatan 4B, Mölndal.

Kompendiet Radiografering med övningsuppgifter.
Lånestandarder.

Tid för examinering: ca 2 dagar.
Följande delar prov ingår i examineringen:
a) Allmänt prov, 40 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar röntgenteori av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.

b) Speciellt prov, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar röntgenteori samt även beräkningsfrågor kring teknik och tillämpningar. Frågor som berör de vanligaste standarderna förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen. Tillämpliga formelsamlingar och tabeller godkända av examinator är även tillåtna. (antal frågor och dess inriktning kan variera beroende på vilken sektor som avses. Det som beskrivs gäller den vanligast valda sektorn, svets)

Standarden SS-EN ISO 9712, tabell 5, beskriver att vissa punkter ska bedömas vid den praktiska delen utan hänsyn tagen till respektive ofp metod. Vad gäller den praktiska delen för radiografering ska ett antal förexponerade röntgenupptagningar bedömas varför den ej kan tillämpas rakt av. Kravställningen som tabell 5 anger ligger till grund för den betygsättning som Nordtestsystemet beskriver i Nordtest Handbook, och avser att motsvara respektive punkt i tabellen.

c) Det Praktiska provet är indelat i 3 delar:
C1) Upptagning av 2 st filmer. Har examinanden giltigt RT1 certifikat görs endast en upptagning. Tid per upptagning, 1 tim.
C2) Bedömning av upptagningsteknik där examinanden ska bedöma kvaliteten på 2 st upptagningar som har utförts. Tid per objekt, 1 tim.
C3) Bedömning av film där ett antal objekt ska bedömas mot ett givet krav enligt standard. För en produktsektor, t ex svets, ska 12 svetsar i stål samt 6 svetsar i lättmetall bedömas. Tillåten tid 2,25 tim.

d) Upprättande av en arbetsinstruktion ämnad för en nivå1 person. Max tillåten tid 90 minuter. Examinanden får ha tillgång till tillämpliga standarder under examineringen.
De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 5579 (RT grundläggande principer)
– SS-EN ISO 17636-1 (RT provning av svets med film)
– SS-EN ISO 10675-1 (RT, acceptansnivåer för stål, nickel och titan)
– SS-EN ISO 10675-2 (RT, acceptansnivåer för aluminium)
– SS-EN ISO 19232-1 (bildkvalitetsindikatorer av trådtyp)
– SS-EN ISO 19232-5 (bildkvalitetsindikatorer av dubbeltrådtyp)
– SS-EN ISO 5817 (kvalitetsnivåer, svetsar i stål, nickel och titan)
– SS-EN ISO 10042 (kvalitetsnivåer, svetsar i aluminium)
– SS-EN ISO 11699-1 (klassificering av filmsystem)
– SS-EN ISO 25580 (Betraktningsapparater för radiogram)
– SS-EN ISO 17635 (OFP av svets, allmänna regler)

För certifiering krävs:
– godkänd examinering med ett betyg på minst 70% på samtliga delar
– av NDT TC godkänd kurs på minst 80 timmar
– godkänd syntest som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9712
– erfarenhet inom metoden på minst 12 månader (inkl krav för nivå1, 3 mån)..

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 1435.
SS-EN 12517.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top